PRIVACY POLICY

WindroseHQ hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacy statement willen we duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. WindroseHQ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Jouw uitdrukkelijke toestemming vragen indien wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Meewerken aan de rechten omtrent jouw persoonsgegevens en wij je ook zullen wijzen op deze verschillende rechten.

 

RECHTSGRONDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Volgens de wetgeving mag WindroseHQ alleen persoonsgegevens verwerken indien daar een wettelijke grondslag voor is. WindroseHQ hanteert de onderstaande rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken jouw gegevens:

 • In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de koopovereenkomst tussen jou en WindroseHQ;
 • Omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • Met jouw toestemming;
 • Omdat wij (of en derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven.

 

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

WindroseHQ verwerkt jouw persoonsgegevens onder andere ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

(Verbetering) Dienstverlening

WindroseHQ streeft naar de beste mogelijke dienstverlening. Om te checken of deze missie is geslaagd, verwerken en gebruiken we je gegevens. Met behulp van je persoonsgegevens kunnen we contact met je opnemen, je zo goed mogelijk van informatie voorzien en eventueel benaderen voor een klant- en/of marktonderzoek. Daarnaast verzamelen we ook klantgedrag om content te maken die bij jouw wensen past. Zo analyseren wij het klikgedrag op onze website en van onze nieuwsbrief, kijken we waar bezoekers op inzoomen en welke artikelen het meest worden gelezen.

 

Nieuwsbrief en mailing

Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief van WindroseHQ. Soms zijn deze nieuwsbrieven gepersonaliseerd, soms niet. Ontvang je liever geen nieuwsbrief meer? Met behulp van de uitschrijfbutton onderaan iedere WindroseHQ e-mail kun je je uitschrijven.

 

Advertenties

Voor WindroseHQ campagnes verwerken wij onder andere je IP-adres, cookie-ID, social-ID en/of surfgedrag. Dit doen wij zodat wij op de beste plek de meest relevante advertentie voor jou kunnen laten zien.

Daarnaast maken wij ook gebruik van de mogelijkheid om aangepaste doelgroepen via social media platforms te bereiken, ook wel targeting genoemd. Dit doen wij bijvoorbeeld via Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond welke interessant voor jou kunnen zijn. Hiervoor geven wij echter geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wilt dat er via deze platforms advertenties worden getoond kun je je bij de platforms afmelden. Hoe je dat doet lees je op de betreffende pagina’s van de verschillende platforms.

Let op: het kan zijn dat je na je afmelding nog steeds WindroseHQ advertenties te zien krijgt. Dit zal zo zijn wanneer je in een algemene doelgroep valt waar wij onze advertenties op richten.

 

Werving

We vinden het ontzettend leuk dat je interesse hebt in een baan bij WindroseHQ. We nemen graag zo snel mogelijk persoonlijk contact met je op over je sollicitatie. Zo bellen we je als er iets onduidelijk is of sturen we je een e-mail met een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Reageer je op een vacature dan verwerken wij persoonsgegevens zoals je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

 

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

WindroseHQ beoogd via deze internetsite geen bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid of strafrechtelijke gegevens. In gevallen waarin WindroseHQ dergelijke gegevens wel zal verzamelen, zal vooraf toestemming gevraagd worden.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de totstandkoming en/of nakoming van de overeenkomst tussen jou en WindroseHQ. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien dit wettelijk verplicht is, toegestaan is of u ons hier toestemming voor geeft.

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

 

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens WindroseHQ kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 •  

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan de hiervoor genoemde verzoeken.

 

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

CONTACTGEGEVENS

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen.

Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, nog vragen hebt omtrent de bescherming van jouw persoonsgegevens dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

WindroseHQ

Bornholmstraat 82

9723 AZ Groningen

M: info@windrosehq.com

T: +31 (0)50 211 5139

 

Wil je meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

 

INTERNETSITES VAN DERDEN

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

 

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor om ons privacy statement aan te passen. Het verdient de aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

COOKIE POLICY

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door WindroseHQ.  Deze cookies hebben als doel om uw gebruikerservaring op onze website zo positief mogelijk te maken. Door het plaatsen van cookies hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen of te downloaden.

 

WELKE COOKIES PLAATST WINDROSEHQ?

Door de websites van WindroseHQ worden de onderstaande cookies geplaatst:

 
Functionele Cookies

Functionele Cookies worden enkel en alleen gebruikt om het u zo eenvoudig mogelijk te maken.

 
SESSIE

Deze cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan van de sessie tijdens bezoeken aan de website. Het voordeel voor de gebruiker is dat er bijvoorbeeld niet opnieuw gegevens hoeven worden ingevuld als de pagina opnieuw wordt geladen en dat de pagina sneller geladen wordt bij een vervolgbezoek.

 
Analyse Cookies

Analyse cookies worden gebruikt om het websitebezoek te analyseren. Naar aanleiding van deze analyses kunnen wij onze website verbeteren en u zo goed mogelijk helpen.

 
GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Googlein de VS verstuurd en daar ingekort. 

 

Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. 

 

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 
FACEBOOK

Facebook plaatst een cookie waarmee bijgehouden wordt welke pagina’s bekeken worden op onze website. Zo kunnen we u relevante advertenties tonen op Facebook. Zonder deze cookies ziet u irrelevante advertenties op Facebook en loopt u persoonlijke aanbiedingen mis.